Program

Postaram się w kilku zdaniach przedstawić najważniejsze elementy naszego programu. Poniższy opis proszę traktować jako wstęp i swego rodzaju zaproszenie do zapoznania się ze szczegółowym programem dostępnym na stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości.

program PiS

Naszymi sztandarowymi postulatami w nadchodzących wyborach 25 października 2015 r. są:

  • obniżenie wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn,
  • 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko,
  • podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 000 złotych,
  • wyrównanie dopłat dla rolników.

Program Prawa i Sprawiedliwości, z którym się utożsamiam opiera się na kilku podstawowych filarach. Należą do nich:

  1. naprawa Państwa,
  2. gospodarka i rozwój,
  3. rodzina,
  4. społeczeństwo,
  5. Polska w Europie i świecie.

Naprawa Państwa

Po 1989 roku w Polsce nie został dokończony proces budowy państwa prawa. Szczególnie pod rządami PO-PSL szereg patologii trawi instytucje państwowe. Psucie prawa poprzez uleganie grupom wpływu, obsadzanie stanowisk niekompetentnymi ale swoimi ludźmi, czy korupcja to tylko wierzchołek góry patologii pod rządami PO-PSL. Obecnie państwo jest słabe wobec silnych i silne wobec słabych. Takie podejście przejawia się w ulgowym traktowaniu wielkich korporacji oraz „dociskaniu” obywateli (wyższymi podatkami) i małych przedsiębiorców (nękanie kontrolami i podnoszenie podatków).

Jako Prawo i Sprawiedliwość chcemy, aby państwo było silne wobec silnych i pomocne wobec słabszych. Oznacza to, że od korporacji będziemy oczekiwali podzielenia się zyskami (poprzez podatki od których nie będą uciekały). Jednocześnie w stosunku do obywateli i małych przedsiębiorców państwo będzie wyciągało pomocną dłoń. Aby to zrealizować potrzebne jest dobre prawo, odwaga w podejmowaniu decyzji oraz uczciwi specjaliści.

Gospodarka i rozwój

Wbrew liberalnemu podejściu, uważamy że państwo powinno aktywnie wspierać i wpływać na gospodarkę. Nie oznacza to bynajmniej budowania fabryk i centralnego planowania rodem z PRL. Naszym celem jest wydostanie Polski z pułapki średniego rozwoju.

Rola państwa w gospodarce rozpoczyna się od budowy i wdrożenia takiej strategii rozwoju, która uwolni energię Polaków i polskich przedsiębiorstw. Ważnym elementem jest stworzenie jasnych i czytelnych ram prawnych dla przedsiębiorstw. W sferze  otoczenia prawnego przedsiębiorców uważamy, że przebudowy wymaga system podatkowy. Podejmiemy również działania zmierzające do zwiększenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w przetargach publicznych. Bardzo ważnym zadaniem państwa jest również wykorzystanie dostępnych zasobów do pobudzania priorytetowych dziedzin rozwoju (jak reindustrializacja Polski).

Rodzina

Spośród wszystkich wyzwań stojących przed Polską w ciągu najbliższej dekady, najważniejszym jest uniknięcie zapaści cywilizacyjnej, spowodowanej wyludnieniem naszego kraju. Z jednej strony państwo musi zmierzyć się z dramatycznie zmniejszającą się dzietnością, a z drugiej – z masową emigracją Polaków. Dlatego inwestycja w rodzinę musi stać się faktem.

Naszym obowiązkiem jest zrealizowanie szerokiego programu sprzyjającego rodzinom wychowującym dzieci. Wszystkie reformy wprowadzające zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne muszą uwzględniać dobro i prawa rodziny. Prawo i Sprawiedliwość będzie przestrzegać zasady, aby w całym procesie stanowienia prawa były respektowane, zgodnie z Konstytucją, prawa i dobro rodziny. Będziemy wspierać rodzinę w budowaniu jej bezpiecznego bytu, co oznacza stworzenie systemu zachęt do posiadania potomstwa oraz objęcie macierzyństwa i rodzicielstwa szczególną opieką ze strony państwa.

Społeczeństwo

W celu zaktywizowania społeczeństwa polskiego wokół realizacji dobra publicznego, kształtowania wspólnotowych motywacji i patriotycznych postaw obywateli, i tym samym stworzenia warunków dla poprawy sprawności rządzenia w Polsce, konieczna jest systemowa reforma sektora obywatelskiego.

Reformy wymaga również system edukacji. Kształt szkoły polskiej wprowadzony przed kilkunastu laty nie zdał egzaminu i co do tego nie ma wątpliwości. Wykształcenie ogólne uległo zapaści, a wykształcenie techniczno-zawodowe zostało zdegradowane.

Polska w Europie i świecie

Podstawowym problemem, jaki dotyka dziś Polskę w zakresie polityki międzynarodowej, jest utrata, z winy rządzących, narzędzi do samodzielnej realizacji interesów narodowych. Jest to szczególnie istotne wobec narastania rywalizacji geopolitycznej na świecie, także w naszym najbliższym otoczeniu. Polska polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa zewnętrznego nie mogą ograniczać się, jak ma to miejsce obecnie, do wpisywania się w główny nurt ponadnarodowych decyzji i działania jedynie w ramach i za pośrednictwem organizacji integracyjnych. Dlatego należy odejść od realizowanej dziś polityki wtórnej i peryferyjnej, polityki samodegradacji i harmonizacji naszych poglądów ze stanowiskami tych, których się uznaje za silniejszych. Zmianie musi ulec podstawowy wzorzec myślenia elit politycznych i prawnych związanych z obozem władzy o skutkach integracji europejskiej. W Polsce bowiem zdaje się wśród nich dominować przekonanie, że postępowi integracji towarzyszyć musi, niejako naturalnie, zanikanie funkcji naszego państwa narodowego i znaczenia jego organów.

Stąd też pierwszym i zasadniczym celem polityki zagranicznej Polski będzie przywrócenie, a następnie umocnienie i zabezpieczenie, podmiotowości naszego państwa w polityce międzynarodowej i w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego. Wyznacznikiem realizacji tego celu jest dla nas ideowe i praktyczne odwołanie się do dziedzictwa czynu i myśli politycznej śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Prof. Lecha Kaczyńskiego.