O mnie

W telegraficznym skrócie

Jestem politykiem Prawa i Sprawiedliwości, moja działalność publiczna od początku wiąże się z Siedlcami i wschodnim Mazowszem. Na pierwszym miejscu w swoich działaniach stawiam interes Polski. Jestem również katolikiem, uważam że wartości wynikające z wiary są uniwersalne i stanowią swego rodzaju kompas moralny pokazujący właściwy kierunek w działalności zarówno publicznej jak i prywatnej.

Obecnie jestem posłem na Sejm, w parlamencie moja praca w komisjach i podkomisjach skupia się na tematach związanych z infrastrukturą, transportem, budownictwem oraz funduszami unijnymi.

 

Więcej informacji o mnie

Wykształcenie

W 1968 roku ukończyłem I L.O. im. B. Prusa w Siedlcach, a w 1974 roku Politechnikę Warszawską - Wydział Elektryczny, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W trakcie studiów uczestniczyłem w duszpasterstwie akademickim. Wraz z grupą organizującą duszpasterstwo brałem udział w spotkaniach z prymasem kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

Praca

Od 1974 roku do 1990 roku byłem pracownikiem PKP w Oddziale Zasilania Elektroenergetycznego w Siedlcach. Pracowałem kolejno na stanowiskach od inżyniera elektromontera do naczelnika oddziału. Dałem się poznać jako dobry organizator pracy, miałem zaufanie u załogi, którą kierowałem. Doprowadziłem do wybudowania, przy wsparciu pracowników,  zaplecza technicznego i socjalnego w jednostkach Oddziału oraz wdrożyłem system wynagradzania popierany zarówno przez kierowników jak i pracowników (co w ówczesnych latach nie było oczywistością, zresztą nie jest do dzisiaj). Doprowadziło to jednostkę siedlecką do najwyższego w tym czasie poziomu średniej płacy w Okręgu Warszawskim PKP. Znany byłem ze szczególnej dbałości o płace i sprawy socjalne załogi.

W latach 1974-79 pracowałem także jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Siedlcach. Posiadam uprawnienia budowlane i projektowe w zakresie urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Bylem projektantem i weryfikatorem dokumentacji w Zakładzie Usług Technicznych NOT Siedlce.  

Działalność opozycyjna w PRL

Od 1980 roku uczestniczyłem w ruchu NSZZ "Solidarność". W 1981 roku byłem przewodniczącym Oddziału Siedleckiego NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym byłem współpracownikiem organizacji charytatywnych współpracujących z Kościołem oraz byłem uczestnikiem kolportażu prasy opozycyjnej (Wiadomości Podlaskie), byłem wydawcą Naszego Czasu, pomagałem w wydawaniu i kolportażu satyrycznej Osy.

 

Działalność publiczna

W 1990 roku z rekomendacji Oddziału Siedleckiego NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze zostałem powołany na Wojewodę Siedleckiego. Zasłynąłem w całym kraju, jako ten, który postawił na ludzi młodych - średni wiek dyrektora w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach wynosił 31 lat. Przy 14% spadku produkcji w Polsce. Województwo Siedleckie kierowane przeze mnie zanotowało w 1991 roku 11% przyrost produkcji - jako jedno z trzech województw w Polsce.

Jako Poseł na Sejm RP w latach 1991-93 pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Handlu i Usług oraz Przewodniczącego Podkomisji Transportu. Uczestniczyłem w przygotowaniu kilkunastu poselskich projektów ustaw jako ich autor lub współautor. Za jedną z najważniejszych uznaję tzw. Ustawę Antyaborcyjną, przy pracach nad nią aktywnie uczestniczyłem w negocjacjach, które doprowadziły do uchwalenia ustawy. W 1992/93 roku stałem się znany w skali kraju jako skuteczny mediator w sporze zbiorowym pomiędzy Rządem RP a Sekcją Kolejarzy NSZZ "Solidarność". Doprowadziłem do ugody między stronami zapobiegając ogólnokrajowemu strajkowi kolejarzy oraz powodując rozwiązanie szeregu palących problemów wewnętrznych trawiących PKP. W latach 1997-2001 byłem Posłem na Sejm RP i pełniłem przez całą kadencję funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Moja wiedza administracyjna i wprowadzone rozwiązania organizacyjne spowodowały, że o 50% spadła ilość uwzględnianych przez NSA odwołań od decyzji administracyjnych. Te efekty spowodowały, że za zasługi w służbie państwowej odznaczony zostałem w listopadzie 2001 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W następnej kadencji intensywne poszukiwania nieprawidłowości przez ekipę Leszka Millera do tzw. Białej Księgi nie dały żadnych rezultatów – pomimo usilnych starań nie znaleziono żadnych uchybień. Po zakończeniu kadencji na stanowisku Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu nie zerwałem związków z transportem. W listopadzie 2001 r zostałem powołany na Członka Zarządu PKP Energetyka spółka z o.o. a od dnia 01.01.2002 r zostałem zatrudniony w na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego tej spółki. Swoim doświadczeniem i wiedzą wspierałem firmę w trudnych procesach restrukturyzacji powodując, że przebiegła ona łagodniej dla załogi, a jednocześnie poprawiła się kondycja finansowa i wizerunek PKP Energetyka oraz umocniła się jej pozycja na rynku energii elektrycznej i usług energetycznych. Z mojej inicjatywy zostaje powołana w Siedlcach, w ramach spółki PKP Energetyka, sekcja produkująca osprzęt sieciowy, tworząc dodatkowe stanowiska pracy.

Znany jestem z dbałości o sprawy swojego okręgu wyborczego. W bardzo wielu sprawach dotyczących środków finansowych na inwestycje drogowe, kanalizacyjne czy wodociągowe pomogłem samorządom dawnego województwa siedleckiego i ostrołęckiego. Kontynuowałem tę działalność  w latach 2002 – 2005 jako Radny Sejmiku Mazowieckiego w Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości inicjując przebudowy dróg wojewódzkich, wspomagając służbę zdrowia oraz współorganizując Koleje Mazowieckie dla usprawnienia dojazdów do pracy.

W wyborach parlamentarnych w 2005 roku otrzymałem 8516 głosów i zostałem wybrany Posłem RP. Pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS. Pracowałem w Komisji Infrastruktury, pełniąc w okresie od listopada 2005 r. do marca 2007 roku funkcję jej wiceprzewodniczącego. Byłem też przewodniczącym m.in. Podkomisji stałej ds. transportu lądowego, Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw (dotyczących Funduszu Kolejowego, zmiany ustawy o transporcie kolejowym, finansowania infrastruktury transportu lądowego). 2 marca 2007 roku zostałem powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, funkcję pełniłem do końca kadencji.  

W wyborach parlamentarnych w 2007 i 2011 roku otrzymałem odpowiednio 22 413 oraz 22 787 głosów. W obecnej kadencji zajmuję stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Infrastruktury, kieruję również pracami Podkomisji stałej ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury. W Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość pełnię funkcję sekretarza.

Prywatnie

Jestem żonaty - żona Teresa, mamy czterech synów oraz piątkę wnucząt. Mieszkam w Siedlcach, co daje mi wiedzę o kłopotach i problemach lokalnych. Właśnie rozwiązywanie problemów lokalnych w Siedlcach, w powiecie siedleckim i szerzej we wschodniej części Mazowsza jest jednym z moich głównych priorytetów w działalności publicznej.

Jestem katolikiem. Zasadami wynikającymi z katolicyzmu kieruję się zarówno w działalności publicznej jak i w życiu osobistym. W pracy jestem pozytywnym przykładem właściwego kształtowania stosunków międzyludzkich. Jestem człowiekiem pracowitym, a jednocześnie pogodnym, przyjaźnie nastawionym do ludzi, uczynnym i koleżeńskim.

Z medali, odznaczeń, dyplomów i wyróżnień, które do tej pory otrzymałem najwyżej cenię sobie odznaczenie papieskie PRO ECCLESIA ET PONTIFICE (Za zasługi dla Kościoła i Papieża). Jest to najwyższe odznaczenie Kościoła Katolickiego, które może otrzymać osoba świecka. Otrzymałem je od Ojca Świętego Benedykta XVI, a wręczenia dokonał Biskup Siedlecki JE ks. dr Zbigniew Kiernikowski w czasie obchodów 8 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II 10 czerwca na Błoniach Papieskich w Siedlcach. Jest to wyraz uznania dla mojej postawy moralnej i społecznej. Bardzo cieszę się z tego odznaczenia i jestem za nie Ojcu Świętemu i Księdzu Biskupowi Siedleckiemu bardzo wdzięczny.